DE LIEFDE

De liefde van Jezus

Johannes 3 vers 16 kent haast iedereen: “Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

Maar wat zien we van die liefde in deze wereld en wat betekent die liefde nu voor ons? Vragen die velen van ons zichzelf bewust of onbewust stellen. God zelf is hierover heel duidelijk. Hij vertelt ons in de Bijbel dat het antwoord ligt in hoe wij ons ten opzichte van Hem opstellen. Hij houdt van ons, maar daar merken we niets van als we onze eigen weg willen wandelen en ons van Hem niets aantrekken. Het is als een jongen die verliefd is op een meisje.

Als een jongen verliefd is op een meisje dan kan hij haar dit laten weten, maar als zij zijn liefde niet beantwoordt, dan zal hij haar niet dwingen hem lief te hebben. In plaats daarvan houdt hij haar in de gaten en laat haar merken dat hij haar graag mag, maar hij zal niet met haar kroelen, niet voor haar voeten lopen, haar niet de weg wijzen, geen cadeautjes aan haar geven, enz.

 

Pas als het meisje zijn liefde gaat beantwoorden kunnen ze meer met elkaar op gaan trekken. En dan kunnen ze naar elkaar toe gaan groeien. Na verloop van tijd kunnen ze zelfs intiem met elkaar worden en dan zal het verlangen gaan ontstaan om exclusief voor elkaar te gaan en te gaan trouwen. Misschien wilde de jongen dat al heel lang, maar dat zou hij het meisje vast niet laten weten, voordat zij aangaf ook van hem te houden.

Zo is het nu ook precies met Jezus en ons. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven, maar wij hebben van nature helemaal geen oog voor Hem. Hij heeft aan de deur van ons hart geklopt en vraagt of Hij binnen mag komen, maar Hij zal niet inbreken. Pas als wij Zijn stem horen en Hem binnenlaten, kunnen we Hem echt leren kennen, wanneer wij dat willen, dan begint de nieuwe wandel met de Heilige Geest.

In het boek Hooglied staat nu precies zo’n verhaal beschreven tussen een jongen en een meisje die naar elkaar smachten. Vaak wordt niet begrepen wat dit boek nu precies in de Bijbel te zoeken heeft, maar als we naar het hoofdlettergebruik in de Statenvertaling kijken is het volstrekt duidelijk. Er wordt in Hooglied gesproken over de bruid en de Bruidegom. De Bruidegom is hier, net als in de gelijkenis met de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes, de Heere Jezus Christus. De bruid is in de Bijbel het beeld van de gemeente van Christus, de kinderen van God. Jezus is de Zoon van God. De Gemeente van Christus is dus de dochter van God. Het is dus ook niet vreemd dat de Bruidegom het in Hooglied over Zijn zuster heeft, waar Hij zo verschrikkelijk naar verlangt.

Gods Woord zegt: “Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen.” Dit betekent dat als wij tijd voor Hem vrij maken en Hem uitnodigen ons leven te leiden, Hij zal komen om ons te helpen Hem te volgen. Daarom vragen wij Hem om ons te leiden door Zijn Heilige Geest. Zo mogen we leren steeds dichter bij Hem te komen leven en zo groeit het verlangen naar het eeuwige bruiloftsfeest in de hemel. Dan mogen we voor altijd bij onze Lieveling zijn!